/img/fonsportada/ripollet-pla-onze-setembre-monument-casanova-(1).jpg degradat blanc

Alta al cens d'animals de companyia. Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

El Cens Municipal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Ripollet permet disposar d'informació del nombre i tipus d'animals de companyia (gos, gat i fura) que hi ha al municipi. En aquest cens es fan constar les dades d'identificació veterinària de l'animal, les dades de la persona posseïdora i altres dades que s'estableixen per via reglamentària.

Normativa d'aplicació:

Ordenança Municipal de Tinença d'Animals de Companyia
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Reial Decret 287/2002, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999
LLei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència

Codi del procediment7507
Departament associatUrbanismeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Aquelles persones majors d’edat residents a Ripollet que tinguin en el seu domicili gossos, gats i fures. L'alta al cens és per animal.

Obligatòriament han d’obtenir una llicència aquelles persones, majors d'edat, que siguin titulars d’un gos considerat potencialment perillós, bé per la raça o per les característiques físiques de l'animal. La llicència és unipersonal i s'ha de renovar en el termini de 5 anys des del seu atorgament.

També hauran de tramitar la llicència aquelles persones que, per diferents motius, han de passejar gossos tipificats com a potencialment perillosos, encara que no en siguin els titulars.

Es consideren gossos potencialment perillosos els que pertanyen a una de les races
següents o a llurs encreuaments:

Pit Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier
American Staffordshire Terrier
Rottweiler
Dog Argentí
Fila Brasileiro
Tosa Inu
Akita Inu
Bullmastiff
Dóberman
Dog de Bordeus
Mastí Napolità
Presa Canari

També es consideren potencilament perillosos si:
Manifesten un caràcter agressiu o han protagonitzat agressions a persones o d'altres animals.
Estan ensinistrats per a l’atac i la defensa
Reuneixen totes o la major part de les característiques físiques que fixa la normativa (a definir per un veterinari)
Documentació necessàriaDocuments necessaris per a la tramitació de l’alta al cens d’animals del municipi (cal portar original i fotocòpia)

1. Fotocòpia del DNI del propietari.
2. Fotocòpia cartilla sanitària de l’animal, amb les dades principals del propietari i de l'animal, i les vacunes actualitzades.
3. Fotocòpia de l'acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.
4. Si s’escau, fotocòpia del carnet acreditatiu de gos d’assistència que expedeix el
Departament de Benestar Social.

En cas de gossos considerats perillosos, també caldrà aportar:

1. Sol·licitud de la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos (imprès normalitzat).
2. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d’identificació de l’animal per un import de danys a tercers no inferior a 150.253,00 €, i rebut acreditatiu de la seva vigència.
3. Certificat de capacitat física i psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement mèdic oficial (s’obté en els centres de reconeixement per a l’obtenció del permís de conduir). La vigència del certificat és d'un any des de la seva expedició.
4. Declaracions jurades (es fan al mateix ajuntament):
a. De no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat la privació de la tinença d’animals potencialment perillosos.
b. De conèixer i compromís de complir les mesures de seguretat que estableix la llei 10/1995 i RD 287/2002.
5. Fotocòpia del DNI (si no s'ha aportat amb l'alta al cens)

L'Ajuntament sol·licita d'ofici el certificat d'antecedents penals de l'interessat
Termini de sol·licitudS’ha de sol·licitar en el termini de tres mesos des del naixement de l'animal o d'un mes des de què s’adquireix o s’adopta l’animal.
On dirigir-se?A l’OAC de l’Ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
PreuS’apliquen les taxes per inscripció al cens caní i tramitació de llicència, recollides a l’ordenança fiscal vigent (núm.25, article 7,9 i Annex 40.4). No es contemplen exempcions.

Icona PDF-0,06 Mb - Imprès d'alta cens animal 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats