/img/fonsportada/ripollet-parc-maria-lluisa-galobart.jpg degradat blanc

Sol·licitud de llicència municipal ambiental

Autorització per a l'inici, modificació i/o ampliació d'activitats i instal·lacions que es troben classificades als annexos II i IV de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.
Les activitats que seguiran aquest tràmit són les que es detallen en el document annex II i IV .

Codi del procediment8701
Departament associatServeis Municipals i MunicipalitzacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar? El propietari o arrendador de la finca on es vol instal·lar l'activitat.
Un representant degudament acreditat
Documentació necessàriaDNI o NIF del sol·licitant
Tres exemplars del projecte bàsic amb estudi d’impacte ambiental a escala 1:1000 signat pel sol·licitant.
Certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic.
Còpia de l’escriptura de constitució de la societat.
Designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
Declaració de dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat d’acord amb la legislació.
Contracte d'arrendament del terreny o local o escriptura de compra-venda del local.
Fotocòpia d’alta de l’IAE o bé de la declaració censal d’alta (model 036) o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat.
Nom i domicili dels veïns immediats a l'emplaçament de l'activitat (dalt, baix, dreta,esquerra i fons).
La documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d’incendis, de protecció de la salut o altra normativa sectorial d’aplicació.
En cas d’ús industrial, es justificarà el compliment de l’art. 288.3.C de les Normes Urbanístiques del PGM i del 184.b de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
Autoliquidació de les taxes i impostos municipals corresponents.

Amb anterioritat a remetre l’expedient a l’Ajuntament, cal realitzar una transferència en concepte de dipòsit previ de la taxa per Actuacions d’Avaluació Ambiental.

Còpia del justificant de transferència al Consell Comarcal del Vallès Occidental del dipòsit previ de la taxa per Actuacions d’Avaluació Ambiental.
Termini de sol·licitudEs pot demanar en qualsevol moment abans d’iniciar l’activitat i sempre i quan l’activitat a exercir ja estigui donada d’alta a l’IAE.
PreuEn el moment de demanar el comunicat caldrà pagar la taxa per llicència corresponent a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 22 que serà el resultat d’aplicar una quota fixa de 2,112,20 € i una quantitat variable en funció de la superfície on es desenvolupa l’esmentada activitat (3,86 € m2 / construït i 0,64 € m2 / descobert).

Icona PDF-0,06 Mb - Imprès legalització activitats annexos II i IV 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats