/img/fonsportada/ripollet-rambla-pinetons-(1).jpg degradat blanc

Règim de comunicació (annex III Llei 20/2009 o annex II Llei 16/2015)

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura, l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat compresa en l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) o en l'annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (LSA).

Codi del procediment8702
Departament associatServeis Municipals i MunicipalitzacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua
Documentació necessàriaInstància de sol•licitud presentada en el Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació:
- La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental (annex III LPCAA) o un projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent (annex II LSA), signat per un tècnic competent. Cal entrar 2 exemplars en format paper i un en format digital, que també inclogui plànol d’emplaçament signat pel titular, a escala 1:1000 (pot ser facilitat pel departament d’Urbanisme de l’Ajuntament). En cas d’ús industrial, es justificarà el compliment de l’art. 288.3.C de les Normes Urbanístiques del PGM i del 184.b de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
- El certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte presentat i que es compleixen tots els requisits preceptius (inclosa legislació sectorial: abocament d’aigües residuals, residus i sòls contaminats, prevenció d’incendis, salut pública, etc.).
- Si en disposa, certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat en l’emplaçament sol•licitat.
- Si s’escau, les Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
- Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
- Pels annex III LPCAA: en els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, caldrà acompanyar una certificació lliurada per una entitat col•laboradora de l’Administració ambiental.

Documentació administrativa a presentar :
- Fotocòpia de la declaració d’alta censal d’activitats, o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat, detallant els epígrafs pels quals tributarà (mod. 036 d’Hisenda).
- Fotocòpia del DNI del sol•licitant i de l’acta de constitució de la societat, en el seu cas.
- Fotocòpia del contracte d’arrendament, o escriptura de compra-venda del local on s’ubiqui l’activitat que es sol•licita.
- Declaració responsable de productes d’alimentació, en cas de manipulació d’aliments.
- Autoliquidació de la taxa.
Es recorda que s’ha d’acomplir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Així com allò estipulat al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Termini de sol·licitudLa comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme, les quals han d’estar emparades de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
PreuEn el moment de presentar la documentació al registre de l'Ajuntament, es farà l'autoliquidació de la taxa corresponent a la tramitació de la sol•licitud de règim de comunicació. Quota fixa: 1.595,09 € (annex III, tipologia 2.6) o 767,70 € (annex 2, tipologia 2.12) + Quota variable: 3,86 € per metre quadrat útil i 0,64 € per metre quadrat descobert, d’acord amb l’art. 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 22.

Icona PDF-0,05 Mb - Imprès legalització activitats annexos III 
Icona PDF-0,14 Mb - Declaració responsable establiments alimenticis 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats