/img/fonsportada/ripollet-mercat-municipal-(9).jpg degradat blanc

Règim de declaració responsable (annex I Llei 16/2015 o LSA)

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura, l'interessat posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica innòcua de les incloses en l'Annex I de la Llei de simplificació (LSA) i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Codi del procediment8703
Departament associatServeis Municipals i MunicipalitzacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua
Documentació necessària-Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat, presentada en el Registre General de l’Ajuntament, amb la qual declara:
•Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat.
•Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment (inclosa legislació sectorial: abocament d’aigües residuals, residus i sòls contaminats, prevenció d’incendis, salut pública, etc.).
•Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
•Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
•Que les dades consignades a la declaració són certes.

Adjuntant la següent documentació:
- Plànol d’emplaçament signat pel titular, a escala 1:1000 (pot ser facilitat pel departament d’Urbanisme de l’Ajuntament).
- Fotocòpia de la declaració d’alta censal d’activitats, o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat, detallant els epígrafs pels quals tributarà (mod. 036 d’Hisenda).
- Fotocòpia del DNI del sol•licitant i, si s’escau, de l’acta de constitució de la societat.
- Fotocòpia del contracte d’arrendament o de l’escriptura de compra-venda del local on s’ubiqui l’activitat que es sol•licita.
- Declaració responsable de productes d’alimentació, en cas de manipulació d’aliments.
- Autoliquidació de la taxa.
Es recorda que s’ha d’acomplir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Així com allò estipulat al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Termini de sol·licitudLa Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme, les quals han d’estar emparades de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
PreuEn el moment de presentar la documentació al registre de l'Ajuntament, es farà l'autoliquidació de la taxa corresponent a la tramitació de la sol•licitud de règim de comunicació. Quota fixa: 383,85 € + Quota variable: 3,86 € per metre quadrat útil i 0,64 € per metre quadrat descobert, d’acord amb l’art. 6, tipologia 2.10, de l’Ordenança Fiscal núm. 22.

Icona PDF-0,14 Mb - Declaració responsable establiments alimentaris 
Icona PDF-0,05 Mb - Declaració responsable activitat 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats