/img/fonsportada/ripollet-placa-palau-ausit-(1).jpg degradat blanc

Comunicació prèvia per espectacles públics i activitats recreatives

Comunicació a l'Ajuntament de Ripollet de l'obertura al públic d'un establiment dins de l'àmbit del municipi, destinat a :
Espectacle cinematogràfic.
Espectacle públic i activitat recreativa musical amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i no sotmès a llicència o autorització.
Activitat de restauració amb un aforament autoritzat de 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.
Actuacions en directe en un dels establiments incorporats a l'Annex I del Catàleg recollits en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i activitats recreatives.

Codi del procediment8706
Departament associatServeis Municipals i MunicipalitzacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona que estigui interessada.
Documentació necessària- Instància de sol·licitud presentada en el Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació :

* La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental (3 exemplars), excepte en els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental, que inclogui plànol d’emplaçament signat pel titular, a escala 1:1000 (facilitat pel departament d’Urbanisme de l’Ajuntament).

* La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

* En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanyar una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals.

* Projecte tècnic en matèria de prevenció d’incendis segons determina la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

* En cas d’ús industrial, es justificarà el compliment de l’art. 288.3.C de les Normes Urbanístiques del PGM i del 184.b de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació.

* Fotocòpia de la declaració d’alta censal d’activitats, o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat, detallant els epígrafs pels quals tributarà (mod. 036 d’Hisenda).

* Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de l’acta de constitució de la societat, en el seu cas.

* Fotocòpia del contracte d’arrendament, o escriptura de compra-venda del local on s’ubiqui l’activitat que es sol·licita.

* Relació de veïns colindants, nom i direcció del veí de la dreta, esquerra, dalt i fons.

* Pòlissa d’assegurança

* Cas de tractar-se d’una activitat on es manipulin aliments haurà d’omplir la declaració responsable per a establiments alimentaris.
Es recorda que s’ha d’acomplir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Així com allò estipulat al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenament per al a protecció del medi nocturn.
Termini de sol·licitudEs pot presentar en qualsevol moment.
PreuEn el moment de demanar el comunicat caldrà pagar la taxa per llicència corresponent a l’article 6.2.7 de l’ordenança fiscal núm. 22 que serà el resultat d’aplicar una quota fixa de 2,112,20 € i una quantitat variable en funció de la superfície on es desenvolupa l’esmentada activitat (3,86 € m2 construït i 0,64 € m2 descobert).

Icona PDF-0,04 Mb - Imprès comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats