/img/fonsportada/ripollet-esglesia-exterior-020608-(14).jpg degradat blanc

COMUNICACIO CANVI TITULAR D'ACTIVITATS DE SCP A SL O A PERSONA FISICA

És el tràmit a través del qual l'empresa titular d'una activitat, amb forma jurídica de Societat Civil Personal (S.C.P.) que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat, essent el nou titular una Societat Limitada o una de les persones físiques sòcies de la societat inicial (S.C.P.).

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Codi del procediment8704
Departament associatServeis MunicipalsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Tant el transmitent com el nou titular, sempre que compleixin els requisits indicats
Documentació necessàriaComunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, indicant-ne la referència a l’expedient d’activitats existent, d’acord amb el model normalitzat que inclou la Declaració responsable següent:
•Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
•Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte cal aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou
•Que les dades consignades en la Comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
•Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.
•En cas que la societat inicial siguin dos o més socis i vulguin passar la titularitat a persona física, caldrà que justifiquin que el/s altre/s soci/s renuncien a ser-ne els titulars de l'activitat.

Adjuntant la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI del sol•licitant
- Escriptura de dissolució de la societat inicial i, si s’escau, acta de constitució de la nova societat.
- Alta de persona física o jurídica a hisenda (mod. 036) i baixa de la societat inicial.
- Fotocòpia del contracte d’arrendament o de l’escriptura de compra-venda del local on s’ubiqui l’activitat que es sol•licita.
- Declaració responsable de productes d’alimentació, en cas de manipulació d’aliments.
- Autoliquidació de la taxa.
Termini de sol·licitudLa comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.
PreuEn el moment de demanar el canvi de titular al registre de l'Ajuntament, es farà l'autoliquidació de la taxa corresponent a la tramitació de la sol•licitud corresponent, segons l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 22: que serà el resultat d’aplicar una quota fixa en funció del tipus de llicència/ comunicació (classificació per tipologies) i una quantitat variable en funció de la superfície on es desenvolupa l’activitat (3,86 € per metre quadrat útil i 0,64 € per metre quadrat descobert,). Temporalment durant l’any 2016, aquest procediment tindrà una bonificació del 90% de la quota resultant, amb un mínim de 80,95.-€, per assimilació a l’article 6.3 .

 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Murals de Ripollet
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • AnyScenica - Programació
 • Infoparticipa
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Agenda institucional
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats