/img/fonsportada/DSC_0024.jpg degradat blanc

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES (MODELS A,B,C)

La comunicació prèvia d'obres és el tràmit mitjançant el qual el sol·licitant comunica a l'Ajuntament l'execució de les obres descrites en cada formulari (models A, B, C),

Codi del procediment8502
Departament associatUrbanismeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol ciutadà que estigui interessat en executar obres enumerades en els models estandaritzats.
Documentació necessàriaDocumentació comuna per a tots el models:
-Instància degudament complimentada
-Autoliquidació exaccions municipals, segons Ordenança Fiscal vigent

Documentació específica per a cada Model:
Model A: No requereix documentació complemetària.
Model B: Assumeix de direcció facultativa de les obres signat per un tècnic competent i pel promotor.
Model C: Assumeix de direcció facultativa de les obres signat per un tècnic competent i pel promotor i, projecte tècnic de les obres signat per un tècnic competent i pel promotor (Aquest projecte tècnic, com a mínim, ha d’estar integrat per memòria, normativa d’aplicació i justificaciód’aquesta, pressupost i plànols. Estudi o Estudi bàsic de Seguretat i Salut segons correspongui. Estudi de Gestió de Residus).
Termini de sol·licitudTerme municipal de Ripollet
Tres mesos per inici d'obres ( a comptar des de la data de presentació) i de sis mesos per acabar-les ( a comptar des de l'inici de les obres).
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,4
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
PreuEn el moment de presentar el comunicat es procedirà a autoliquidar:
1.- La Taxa per atorgament de la llicència d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 21 de 2017, és del 2,42 % del pressupost. Amb un import mínim de 30.-€. Aquest import no podrà ser mai inferior al que s’utilitzi per al càlcul de l’impost sobre construccions previst en l’ordenança fiscal número 5.

2.- L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2017, és del 3,980 % de la base imposable. La base imposable es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de 2017 o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. No obstant això quan aquestes es tractin d'una modalitat que no s'hagi contemplat en la tipologia que es recull en l'annex, la base de pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l'obligat tributari.

Icona PDF-0,82 Mb - Model A (Sense documentació tècnica complementària) 
Icona PDF-0,82 Mb - Model B (Aportant assumeix) 
Icona PDF-0,79 Mb - Model C (Aportant assumeix i projecte tècnic) 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats