/img/fonsportada/ripollet-teatre-auditori-(7).jpg degradat blanc

Beques escolars - Menjador

L'objecte de la convocatòria és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador als alumnes escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria i que no els pertoqui la gratuïtat del servei.

Codi del procediment7112
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.
Podran sol·licitar les beques el pare, la mare o el tutor legal que, en representació de l’alumne/a, , durant el curs escolar 2021/2022.
Requisit:
A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut l’alumnat ha de reunir els requisits següents:
- Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent.
- No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
- No estar en acolliment residencial.
Documentació necessàriaSerà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació que es detalla a continuació:

- Sol·licitud.
- Volant de convivència actual, en el cas que l’ajuntament no pugui fer la consulta directa.
- NIF/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.
- Informar de l’IDALU de l’alumne/a sol·licitant.
- En el cas en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:

* Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
* Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: document acreditatiu i el seu import de l’any 2019.
* Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
* Pensió d’aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2019.
* Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020.

* En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaración jurada d’iongresos.

-En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
Termini de sol·licitudDel 10 de maig 2021 fins 29 de juny 2021 ( tots dos inclosos ).
On dirigir-se?- On line. A través de la Seu electrònica mitjançant certificat digital.
- Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat
- Presencial:

OFICINA PROVISIONAL DE BEQUES
Rbla Sant Jordi, 4-6 Casal de Joves
08291-RIPOLLET

HORARI d’atenció ciutadana: De dilluns a dijous de les 8:00 a les 15:00
De dilluns a divendres.
- Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
PreuGratuït.

Icona PDF-0,09 Mb - Formulari sol·licitud beques menjador 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats