/img/fonsportada/ripollet-parc-rizal.jpg degradat blanc
Consultes RDL 4/2012

Consulta de factures incloses en la relació d'obligacions pendents de pagament a contractistes de conformitat amb el que disposen els articles 2 i 3 del RDL 4/2012.

A l'objecte de donar compliment al que disposa l'article 4 del RDL 4/2012 relatiu a la consulta d'informació i expedició de certificats individuals a sol·licitud del contractista, s'ha de fer constar que l'Ajuntament de Ripollet ha remès al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, la relació certificada de les obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts en l'esmentada normativa tant de l'Ajuntament de Ripollet, com dels seus organismes autònoms.

Els contractistes podran sol·licitar la consulta de seva inclusió en l'esmentada relació certificada, mitjançant el formulari que s'adjunta a continuació que serà tractat i contestat per correu electrònic per la Unitat de Contractació i Compres de l'Àrea de Serveis Econòmics.

Dades del contractista:

*CIF/NIE/NIF: 
*Empresa/Raó social: 
*Persona de contacte: 
*Correu electrònic: 
*Telèfon: 
*Núm. i data factures: 
 

(*) Camps de cumplimentació obligatòria.

Les dades que consten en el present formulari, s'incorporaran a un fitxer o bé podran ser objecte de tractament subjecte al que estableix la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Es podrà sol·licitar tanmateix un certificat individual de la relació certificada remesa així com d'aquells deutes que no constin en la referida relació i que compleixin els requisits establerts al RDL 4/2012, seguint el model aprovat per l'Ordre Ministerial HAP/537/2012, de 9 de març, que s'adjunta en format PDF.

Icona Fitxer PDF - 0,10 Mb - RDL4_2012_Sollicitud_certificat_CATALA.pdf 
Icona Fitxer PDF - 0,11 Mb - RDL4-2012_Solicitud_certificado_CASTELLANO.pdf 

Es comunica que a fi i efecte de que es pugui fer operatiu el procediment de pagament de les obligacions pendents de l'Ajuntament de Ripollet aprovat pel Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques, els proveïdors hauran de manifestar la seva decisió voluntària d'accedir a aquest pla fins el dia 22 d'abril de 2012, mitjançant dues vies:

 1. 1) Telemàticament, mitjançant l'accés operatiu a l'aplicació informàtica centralitzada en la Agència Tributària.
 2. 2) De forma presencial davant de l'Ajuntament de Ripollet, mitjançant el model d'instància adjunt.

Per més informació, adreceu-vos al web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Icona Fitxer PDF - 56 Kb - RDL4-2012_Solicitud_pago_acreedores.pdf 


Ombra inferior

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats