/img/fonsportada/ripollet-parc-riu-ripoll-(8).jpg degradat blanc

Beques escolars

Les BEQUES DE MENJADORS I LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLARS son ajuts destinats a les famílies que visquin a Ripollet amb dificultats econòmiques i socials, per al menjador i llibres i/o material escolar de P3 fins a 4t de la ESO.

LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR PODEN SER:
Modalitat A: Beca de menjador parcial per un import de:
- 3,30,-€ per dia i menú utilitzat. La resta de l'import, els pares o tutors legals l'han de pagar a l'empresa, AMPA o centre educatiu que gestioni el menjador. Possibilitat de compactar aquesta beca en períodes setmanals durant el curs escolar a petició de la família, adreçant instància a l'Ajuntament i subjecte a valoració tècnica. Per exemple 3 dies de cada setmana, sense cost per la família.

Modalitat B: Beca de menjador total per un import de :
L' import total dels dies i menús utilitzats mensualment, segons el preu màxim aprovat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2018/19.

En casos excepcionals es valoraran altres opcions de beca, segons criteris dels tècnics del departament de Serveis Socials.

LES BEQUES DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR PODEN SER:
Per a la consecució dels objectius descrits s'estableix la beca per a l'adquisició de llibres de text i/o material escolar per un import de:
- 45'00,-€ per als cursos d'educació infantil (P3, P4 i P5)
- 70'00,-€ per als cursos d'educació primària (de 1r. fins a 6è) i educació secundària obligatòria ESO (de 1r. fins a 4t.)

Codi del procediment7112
Departament associatServeis SocialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els alumnes empadronats a Ripollet, que estiguin realitzant estudis d’educació infantil (P3, P4 I P5), educació primària (de 1r. fins a 6è) o educació secundària obligatòria (de 1r. fins a 4t. ESO) durant el curs 2018/19 i que obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts.

Així mateix per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones han de complir les condicions i requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. D’acord amb el que preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la sol•licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de tal condició.
Documentació necessàriaDocumentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
- Original i fotocòpia dels últims 3 fulls de salari i/o Certificat de pensions i/o Declaració de l’IRPF.
- Autorització perquè el consell comarcal del Vallès Occidental i departament ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin accedir a les dades de l’agencia tributària 2017, de tots els membres computables de la unitat familiar (full annex) dels alumnes que sol•liciten beca de menjador.

Documentació que acrediti la situació econòmica en cas d’estar en situació d’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
- Original de la certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G) , indicant si es cobren prestacions i temporalització d’aquestes.
- En cas de no tenir cap ingrés econòmic cal fer una declaració personal d'activitats laborals i ingressos econòmics. (Model que s’adjunta a la sol•licitud)

Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:
- Original i fotocòpia del justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca).
- Declaració jurada si no es pot justificar documentalment.
- Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió per motius residencials.

Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:
- Original i fotocòpia del DNI i/o NIE i/o PASAPORT dels pares i/o tutors legals.
- Certificat de convivència emes per l’Ajuntament.
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents que acreditin la filiació.
- Títol família nombrosa / Títol família monoparental.
- En cas de situació familiar de separació, original i fotocòpia del conveni regulador document notarial o dels justificants d’interposició de la demanda.
- En cas de divorci o separació legal, original i fotocòpia de la resolució judicial incloent el conveni regulador.
- En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
- En cas d’infants en acolliment, resolució acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.
- Certificat de discapacitat de l’alumne sol•licitant o germans.

Cal aportar la documentació original i/o fotocopiada que acrediti les circumstàncies que s’al•leguen per tal que siguin valorades.
Termini de sol·licitudEl període de presentació de sol·licituds de les beques de mejadors i llibres i/o material escolars per al curs 2018-19 és del 9 d'abril fins al 27 d'abril de 2018
On dirigir-se?A l’OAC de l’Ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,4
Ripollet
Telf. 93 504 60 01

L'horari:
- De dilluns a dijous de 8:30h a 14h i 15:30h a 19h
- Divendres de 8:30h a 14h
- El dia 27 d'abril de 2018 és de 8,30h fins a les 12h
Recomanable concertar dia i hora a la web de l'Ajuntament de Ripollet http://citaprevia.ripollet.cat.

RECOMANACIONS DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER CENTRES ESCOLARS:

- Del 9 al 13 d’abril de 2018:
ESCURSELL, TIANA, LLUIS COMPANYS, FEDAC, SANT GABRIEL.

- Del 16 al 20 d’abril de 2018:
CLAVÉ, SANT JOAN , PINETONS, GINESTA, PALAU AUSIT.

- Del 23 al 27 d’abril de 2018:
TATCHÉ, GASSÓ, MARTINET, CAN MAS, ESCOLES FORA DEL MUNICIPI.
PreuGratuït.

Icona PDF-0,64 Mb - Bases beques de menjador del curs 2018-2019 
Icona PDF-0,6 Mb - Bases beques llibres i material escolar curs 2018-2019 
 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Preinscripció del curs 2019-2020
 • Infoparticipa
 • Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Govern obert i transparència
 • Imatge corporativa
 • Participa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Assessorament sobre habitatge
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Formulari refugiats
 • Estudi olors
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta